• نگارش جدید ابرسازه فلزی

   نرم افزار ابرسازه فلزی نگارش 12.5.5 با ارائه قابلیت های جدید در تاریخ هفدهم شهریور ماه نود و نه بر روی سایت ابرسازه ها قرار گرفت. قابلیت های جدید در این نگارش عبارتند از :

  نگارش جدید ابرسازه فلزی
 • نگارش جدید ابرپی

  نرم افزار ابرپی نگارش 8.1.0 در تاریخ بیست و هفتم مرداد ماه نود و نه بر روی سایت ابرسازه ها قرار گرفت. قابلیت های این نگارش عبارتند از : اضافه شدن گزارش محاسبات آرماتورها ، امکان همسان سازی طول آرماتورهای تقویتی گروه شده و   ...

  نگارش جدید ابرپی
 • نگارش جدید ابرسوله

  نرم افزار ابرسوله نگارش 6.3.0 در تاریخ سیزدهم شهریور ماه نود و نه بر روی سایت ابرسازه ها قرار گرفت. قابلیت های جدید در این نگارش عبارتند از : اضافه شدن اتصالات 4E , 4ES , 8ES ، تغییرات در مدل سازی اتوماتیک و ...

  نگارش جدید ابرسوله
 • نگارش جدید ابرسازه بتنی

  نرم افزار ابرسازه بتنی نگارش 8.2.0 در تاریخ پانزدهم مرداد ماه نود و نه بر روی سایت ابرسازه ها قرار گرفت. قابلیت های جدید این نگارش عبارتند از :  .......

  نگارش جدید ابرسازه بتنی