اخبار

نگارش جدید ابرسازه فلزی

 نرم افزار ابرسازه فلزی نگارش 12.1.0 با ارائه قابلیت های جدید در تاریخ بیست و دوم آبان ماه نود و هشت بر روی سایت ابرسازه ها قرار گرفت. قابلیت های جدید در این نگارش عبارتند از :

نگارش جدید ابرسازه بتنی

نرم افزار ابرسازه بتنی نگارش 8.0.5 در تاریخ بیستم خرداد ماه نود و هشت بر روی سایت ابرسازه ها قرار گرفت. قابلیت های جدید این نگارش عبارتند از :  .......

نگارش جدید ابرسوله

نرم افزار ابرسوله نگارش 5.0.0 در تاریخ هقتم اردیبهشت ماه سال نود و هشت بر روی سایت ابرسازه ها قرار گرفت. قابلیت های جدید در این نگارش عبارتند از : اضافه شدن گاست پیچ و مهره در دو حالت ساده و نبشی دار ، شیت بندی و ...

نگارش جدید ابرپی

نرم افزار ابرپی نگارش 7.0.5 در تاریخ یکم دی ماه نود و هفت بر روی سایت ابرسازه ها قرار گرفت. قابلیت های این نگارش عبارتند از : کنترل کامل برش پانچ در محیط گرافیکی بی نظیر و  ...