اخبار

نگارش جدید ابرپی

نرم افزار ابرپی نگارش 8.0.0 در تاریخ هفدهم اردیبهشت ماه نود و نه بر روی سایت ابرسازه ها قرار گرفت. قابلیت های این نگارش عبارتند از : اضافه شدن گزارش محاسبات آرماتورها ، امکان همسان سازی طول آرماتورهای تقویتی گروه شده و   ...

نگارش جدید ابرسوله

نرم افزار ابرسوله نگارش 6.1.0 در تاریخ بیست و هفتم فروردین ماه نود و نه بر روی سایت ابرسازه ها قرار گرفت. قابلیت های جدید در این نگارش عبارتند از : اضافه شدن اتصالات 4E , 4ES , 8ES ، تغییرات در مدل سازی اتوماتیک و ...

نگارش جدید ابرسازه فلزی

 نرم افزار ابرسازه فلزی نگارش 12.1.0 با ارائه قابلیت های جدید در تاریخ بیست و دوم آبان ماه نود و هشت بر روی سایت ابرسازه ها قرار گرفت. قابلیت های جدید در این نگارش عبارتند از :

نگارش جدید ابرسازه بتنی

نرم افزار ابرسازه بتنی نگارش 8.0.5 در تاریخ بیستم خرداد ماه نود و هشت بر روی سایت ابرسازه ها قرار گرفت. قابلیت های جدید این نگارش عبارتند از :  .......