اخبار

نگارش جدید ابرسازه بتنی

نرم افزار ابرسازه بتنی نگارش 9.1.5 در تاریخ بیستم دی ماه سال نود و نه بر روی سایت ابرسازه ها قرار گرفت قابلیت های جدید این نگارش عبارتند از : انطباق با مبحث نهم مقررات ملی ساختمان ویرایش سال 99 و ...

نگارش جدید ابرسازه فلزی

 نرم افزار ابرسازه فلزی نگارش 12.5.5 با ارائه قابلیت های جدید در تاریخ هفدهم شهریور ماه نود و نه بر روی سایت ابرسازه ها قرار گرفت. قابلیت های جدید در این نگارش عبارتند از :

نگارش جدید ابرپی

نرم افزار ابرپی نگارش 8.4.0 در تاریخ بیست و سوم دی ماه نود و نه بر روی سایت ابرسازه ها قرار گرفت. قابلیت های این نگارش عبارتند از : اضافه شدن گزارش محاسبات آرماتورها ، امکان همسان سازی طول آرماتورهای تقویتی گروه شده و   ...

نگارش جدید ابرسوله

نرم افزار ابرسوله نگارش 6.3.0 در تاریخ سیزدهم شهریور ماه نود و نه بر روی سایت ابرسازه ها قرار گرفت. قابلیت های جدید در این نگارش عبارتند از : اضافه شدن اتصالات 4E , 4ES , 8ES ، تغییرات در مدل سازی اتوماتیک و ...