فیلم معرفی ابرسازه بتنی

در این بخش ، فیلم های مربوط به خواندن خروجی از فایل های ETABS و SAP2000 ، مدل سازی سازه بتنی به صورت سه بعدی در نرم افزار TeklaStructures به همراه تنظیمات مربوط به آئین نامه ها ، سایز آرماتورهای طولی و عرضی ، نقشه های ترسیمی تیرها و ستون ها ، دیوار برشی و لیستوفر ارائه شده است. لطفا جهت دانلود فیلم ها بر روی لینک های زیر کلیک فرمایید.

مدل سازی سه بعدی

ترسیم ستون ها

ترسیم تیرها

ترسیم دیوارهای برشی

لیستوفر