فیلم معرفی ابرسازه فلزی

فیلم معرفی ابرسازه فلزی (بخش 1)

در این بخش ، فیلم های مربوط به خواندن فایل خروجی ETABS یا SAP2000 و مدل سازی سه بعدی در محیط Tekla Structures، تنظیمات مربوط به اتصالات ، طراحی اتصالات تیر به ستون ، اتصالات تیر به تیر ، وصله ستون ها و اتصالات انتهای مهاربندها قرار گرفته است. برای دانلود این فیلم ها ، لطفا بر روی ادامه مطلب کلیک فرمایید.

فیلم معرفی ابرسازه فلزی (بخش 2)

در این بخش ، فیلم های مربوط به طراحی کف ستون ها ، تهیه نقشه های سازه شامل پلان های تیر ریزی ، ستون گذاری ، نمای جانبی ستون ها و ... ، لیستوفر سازه به صورت دقیق و کنترل های آئین نامه ای شامل تیر ضعیف - ستون قوی ، جرم طبقات ، کنترل Aj  و ... قرار گرفته است. برای دانلود این فیلم ها ، لطفا بر روی ادامه مطلب کلیک فرمایید.