فیلم معرفی ابرپی

در این بخش ، فیلم های قسمت های مختلف ابرپی شامل خواندن خروجی SAFE8 , SAFE12,14 ، مدل سازی سه بعدی پی در نرم افزار TeklaStructures ، مدل سازی چاله آسانسور ، نقشه های خروجی و ترسیم مقاطع ارائه شده است.

لطفا برای دانلود فیلم ها بر روی لینک های زیر کلیک فرمایید.

مدل سازی فونداسیون

مدل سازی چاله آسانسور

ترسیم نقشه ها

ترسیم مقطع فونداسیون