ابر پی ابر پی

ابرپی نرم افزاری قدرتمند برای مدلسازی سه بعدی فونداسیون و آرماتورها با چیدمان دقیق آنها از خروجی نرم افزارهای SAFE8,12,14,16,20 در محیط Tekla Structures است.
از ویژگی های این نرم افزار به طور خلاصه موارد ذیل را می توان برشمرد :
 

  استفاده از خروجی های نرم افزارهای SAFE8,12,14,16,20

محیط گرافیکی مناسب جهت مشاهده و اعمال تغییرات در نوارها و اعمال زاویه قرارگیری آرماتورها در راستاهای طولی و عرضی

مدل سازی انواع فونداسیون منفرد ، نواری ، گسترده و همچنین دال های بتنی

مدل سازی فونداسیون ها در چند تراز

مدل سازی دیوارهای ارتباطی بین فونداسیون های ترازهای مختلف

مدل سازی چاله آسانسور با تنظیمات ارائه شده

اعمال پوشش بتنی(Cover)  روی آرماتورها در مدل سازی

محاسبه وصله پوششی آرماتورها با آئین نامه های ایران و ACIو اعمال آن در چیدمان آرماتورها

محاسبه دقیق تعداد و محل قرارگیری آرماتورهای تقویتی در هر راستا

مدل سازی سازه روی فونداسیون و ارائه محل ستون ها درپلان ها

محاسبه برش پانچ به صورت دقیق و گزارش محاسبات انجام شده در قالب فایل های PDF و اکسل

چیدمان سه بعدی و بسیار دقیق آرماتورها در مدل سازی

تنظیمات نقشه با قابلیت های فراوان برای اعمال سلیقه کاربر

تهیه نقشه پلان آرماتورهای سراسری و تقویتی به صورت دلخواه در هر راستا یا ترکیبی از آنها

قابلیت ترسیم مقطع از هر قسمت فونداسیون

ارائه نقشه های کامل ترازهای مختلف فونداسیون

ارائه نقشه های سه بعدی و دو بعدی و مقطع چاله آسانسور

ارائه لیستوفر بسیار دقیق از آرماتورهای به کار رفته در پروژه

ارائه دستور برش آرماتورها برای کاهش پرت آرماتور